Ta bỏ quên đời thơ

ngày ta hai mươi tuổi

Bỏ quên những bài thơ dài

nằm trong ô kéo nhỏ

Những bài thơ thật hay

Những bài thơ

không dưng trở thành kỷ niệm

Kỷ niệm ôi ngập đầy tay

Ngày ta bỏ ra đi

Không mang theo được ǵ ngoài ta

Thân thể phàm trần

với những xách tay túi nhỏ

Đời thơ ta quên

là bỏ quên tất cả

Ôi nhớ thương

rồi cũng tàn theo ngày tháng

Cũng như ta rồi cũng sẽ quên…ta

 

Bảo Trân (4/75) 

Quen