Mượn bút ghi những nỗi buồn
Bước ra cạnh suối thả buông theo giòng
Nước vui nước chảy đang trong
Buồn tôi theo với, còn trong không nào?
Thôi thì gửi gió bay cao
Mang buồn đi thả nơi nào gió qua
Gió ơi, đừng ngại đường xa
Buồn ơi, đừng đến cùng ta nữa buồn!

 

Bảo Trân

(Pendleton, 05/1975)