Chiều đọng trên hàng sương lay không tan
Nghe gió gọi ôi mùa thu úa vàng
Tuổi ngọc ngà sao bỗng dưng chắp cánh
Ta nghe sầu lên gọi hồn đi hoang

Ta đón mùa thu về trên đôi tay
Ôi lá thu buồn như mưa thu bay
Xót xa khi mất khung trời tuổi ngọc
Lòng úa sầu trong chiều thu quắt quay  

Bảo Trân