Rong chơi huynh thảnh thơi đời
Bốn phương tám hướng buồn vui với người
Mai này quê cũ bên trời
Góp giùm chút nhớ của người viễn phương
Bùi ngùi nhìn cuối sông Tương
Quắt quay, vương vấn, sầu thương một đời
…………….
Quê hương nay đã mù khơi

Bảo Trân