Tập nhìn hai chữ "sắc không"
Xem danh lợi tựa lông hồng, đỡ đau!
Từ khi…gặp cảnh cơ cầu
Xót xa số kiếp, hận sầu mang mang

                       *
Kinh vàng tay mở từng trang
Học lời Phật dạy rõ ràng… "nghiệp duyên"
Ngộ rồi… Những sự ưu phiền
là do mình tạo, chẳng nên trách người
Hận sầu bỏ, cố tìm vui
Xả cho sạch hết chuyện đời đắng cay
Sinh ra cõi tạm nơi này
Mai sau cố quốc sẽ quay trở về
Buộc ràng chi những nhiêu khê
Thở đi cho thấy lòng hề… nhẹ tênh

Bảo Trân