Buổi sáng, mở mắt ra
Uống vội một ly trà
Leo lên xe trực chỉ
Thành phố Alhambra

Nằm dài trên mặt bàn
Bà thầy dặn: - Chớ than!
Đau, nghĩa là có bệnh
Chữa, không phải dễ dàng -

Bàn tay bà lướt mau
Qua những vùng xương đau
Cắn răng, nhắm mắt niệm:
" Lưu Li Phật nhiệm mầu "

Trưa, tìm thầy chẩn mạch
Hốt thuốc liền năm thang
- Đắng, mới là đả tật
Từ từ sẽ nhẹ nhàng -

Chiều về nhà sắc thuốc
Mùi nực nồng, hỡi ôi
Nhìn thấy, lòng đã gợn
Uống, biết là có trôi?

Một ngày thật mệt nhòai
Bầm cả người, chân tay
Thuốc đắng đà cạn chén
Cơn đau, vẫn còn đây  

Đêm, nhọc nhằn khó ngủ
Trổi dậy, ngồi làm thơ
Bắt chước người thơ cũ
- "Ai mua trăng…bán cho!"

Bảo Trân
8/4/07