Hôm nay ông Táo về trời
Vợ chồng tôi cũng bồi hồi tiễn ông
Cá, tôm, thịt, cúng tỏ lòng  
Đưa ông đến cửa Ngọc Hòang trên cao 
Lời trần nhờ Táo trình tâu
Xin cho hạnh phúc dài lâu, vuông tròn
Xin cho phước đức các con
Học đâu đậu đó. Gặp tòan quí nhân.
Xin cho sức khỏe hai thân
Tuổi già vẫn ấm hồng ân thọ trường
Xin cho thân hữu xa gần
Buôn may bán đắt, tiến thăng chức quyền
Xin cho gặp được bạn hiền
Cùng nhau chia xẻ nợ duyên ân tình
Xin cho những giấc mộng lành  
Người Năm Châu bớt điêu linh, thóat nàn
Xin cho nước Việt tang thương
Thóat vòng khổ ải tai ương chất chồng
Xin cho thế giới một lòng
hòa bình chung sống, Tây Đông hiệp hòa
Xin cho Xuân đến mọi nhà
bình an, hưởng khúc Xuân Ca vẹn tòan

Bảo Trân