Đời vốn là tạm bợ
Như mây trôi núi xa                           
Hợp tan rồi mất hút  
Biết, sao vẫn xót xa                                   

Vẫn không bình tâm an                              
Vẫn cứ mãi miên man                              
Mong mỏi tìm dời đổi                             
Quên, mùa xuân sắp tàn…                    

- "Như có cũng như không" -               
Lời vàng, sao chẳng thông?                      
Thôi che mây áo rách                                  
Uống trà, bên ánh trăng                            

Bảo Trân
6/15/07