Chiều nay đứng trước tiệm hột xòan
Mới dợm bước vào ổng nói – khoan
Để ổng coi lại túi tiền đã
Kẻo không mang tiếng – nghèo mà ham 


Tui bước dzô nhìn tới nhìn lui
Hỏi tới hột nào,  ổng cũng – thôi
Hột này chê mẻ, hột kia bọt
Hột khác có than, đen thui lui


Hột lớn, ổng nói – đeo nặng tay
Hột nhỏ, ổng biểu – nhìn hổng hay
Vừa vừa, ổng cản – nước hổng chiếu
Tìm hột đẹp hơn, khỏi phải thay


Bước ra mà lòng dạ bùi ngùi
Ngoảnh lại tiếc hột xoàn sáng chói
Nhìn qua, mặt ông chồng hớn hở
Tui phải làm thinh, cố ngậm cười


Bữa nào tui đi sắm một mình
Tới lúc bill dzìa cho thất kinh
Ai biểu kẹo chi mà kẹo dữ
Hổng chịu ga lăng dzí dzợ mình 

Bảo Trân
(2/3/2006)