Xin cúi chào người đã đến với tôi
trong đời. Dẫu là duyên hay là nợ,  
chắc có lý do cho ta gặp gỡ,
dẫu chỉ phút giây, hay hết cuộc đời?!

Sao vẫn không thể chia nhau niềm vui?
(Những niềm vui cứ tin là có thật)
Rồi mai này khi ngày vui vút mất
Vẫn còn là kỷ niệm - thóang hương bay

Tôi cám ơn người dẫu mắt tôi cay
Dẫu người đã rắc reo nhiều oan trái
Tôi chấp nhận, bởi vì tôi đã hiểu:
- Nghịêp duyên mình được định rõ ràng rồi -

Trời đã ban cho người đến trong đời
Dẫu nợ, dẫu duyên, và dẫu ngậm ngùi
Tôi có được sao - cái quyền từ chối,
hay tiếp nhận người đã đến với tôi ?! -

Dù sao thì cũng xin cám ơn người
Đã một lần ghé lại trong đời tôi

Bảo Trân
6/14/07