Thơ & Trình Bày : Bảo Trân
Nhạc - Hoà Âm: Lã Mộng Thường