';

 
 

 

Thơ Bảo Trân
Nhạc - Hoà Âm  Hàn Sĩ Nguyên Trình Bày Đăng Tuấn