Tháng tư, tôi bỏ quê hương ra đi, khi vừa tròn 20 tuổi.

Ngày ở Guam, nghe tin Việt Nam không còn, tôi đã khóc.

Tôi viết bài thơ này cũng vào tháng tư, sinh nhật,

kỷ niệm một năm sau ngày tôi xa cách quê hương.

 

Bảo Trân – Lý Tuyết Mai

(04/1976)